Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

dom w budownictwie

Dom jednorodzinny - Budynek wolnostojący lub znajdujący się w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Mogą się w nim znajdować maksymalnie dwa wydzielone mieszkania lub jedno mieszkanie i lokal użytkowy o powierzchni do 30 proc. całkowitej powierzchni budynku.

finanse: sprzedaż domu

linia kredytowa - to kredyt w rachunku bankowym do jakiego kredytobiorca może się zadłużyć w okresie określonym umową. Kredytobiorca korzysta z tego limitu w miarę potrzeb, wpływy na rachunek zmniejszają automatycznie zadłużenie limitu. Bank udostępnia linię kredytową w rachunku bieżącym klienta lub na oddzielnym koncie bankowym automatycznie lub na wniosek klienta.

ubezpieczenia: domu, mieszkania

Assistance - Rodzaj ubezpieczenia majątkowego, którego celem jest zapewnienie pomocy ubezpieczonemu i jego rodzinie w niespodziewanych sytuacjach, które zdarzyły się w codziennym życiu.

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej walucie gdzie kredyty w złotówkach stanowią 66,7% wszystkich podpisywanych umów kredytowych. Rośnie również liczba kredytów udzielanych w euro. Przerosła nawet najpopularniejsze w ostatnich latach zobowiązania we frankach szwajcarskich. Natomiast w trzecim kwartale br. kredyty w euro stanowiły jedynie 10,38% wszystkich udzielonych pożyczek mieszkaniowych, a w frankach tylko 9,4%.

Ceny mieszkań stabilizują się, a Polacy chętniej biorą kredyty mieszkaniowe, jeżeli nie przybędzie nowych inwestycji mieszkaniowych, to ceny po kilku miesiącach spadków znów mogą pójść w górę, jednak nie ma podstaw do gwałtownych zmian cen, ponieważ liczba oddanych do użytku w tym roku mieszkań nie różni się zbytnio od przekazanych do użytkowania w zeszłym. Niepokojącym sygnałem może jednak być za to zmniejszenie liczby nowych inwestycji.

działki konin, koło nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Stan surowy - Stopień zaawansowania prac budowanych. Stan surowy otwarty oznacza, wykonanie prac konstrukcyjno-montażowych części nadziemnej budynku. Stan surowy zamknięty obejmuje również roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Nie obejmuje tzw. białego montażu, ułożenia podłóg czy wykonania innych prac wykończeniowych we wnętrzu budynku.

prawo: sprzedaż działek

Księga wieczysta - składa się z czterech działów:

  • I - obejmuje oznaczenie nieruchomości i wpisy praw związanych z własnością,
  • II - obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
  • III - obejmuje wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
  • IV - obejmuje wpisy dotyczące hipoteki.
Prowadzenie ksiąg wieczystych należy do właściwości sądów rejonowych (wydziałów ksiąg wieczystych) właściwych do ich prowadzenia ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

mieszkania, domy w ubezpieczeniach

modernizacja - wykonanie robót (budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych) polegających na podwyższeniu standardów wykończenia lub wyposażenia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

pomoc domowa - każda osoba (np. gosposia, ogrodnik, opiekunka do dzieci, osoba sprawującą opiekę nad osobą niepełnosprawną, osoba sprawującą opiekę nad psem) wykonującą powierzone prace pomocnicze w gospodarstwie domowym na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej z Ubezpieczonym lub z osobą bliską Ubezpieczonego pozostającą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

finanse: sprzedaż domu, mieszkania

Kredyt hipoteczny - zabezpieczenie - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej - jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto, jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Zabezpieczenie kredytu - Wiele banków umożliwia zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej. W takim przypadku osoba ta w określony przez bank sposób, będzie uczestniczyła w kredycie jako pełnomocnik lub współkredytobiorca.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana