Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Gruntowy wymiennik ciepła - Urządzenie energooszczędne służące do podgrzewania powietrza zimą i schładzania latem. Jest to przestrzeń pod powierzchnią gruntu połączona z budynkiem, w której w ciągu całego roku panuje stała temperatura ok. 4-8°C. Powietrze wprowadzone do tej przestrzeni podgrzewa się zimą i schładza latem, następnie transportowane jest do systemów wentylacyjnych domu, gdzie jest podgrzewane lub schładzane do wymaganej przez domowników temperatury.

finanse: kupno mieszkania, domu

Kredyt hipoteczny z osobą nie spokrewnioną - Większość banków ma obecnie na tyle elastyczną ofertę, że umożliwia zaciągnięcie kredytu osobom ze sobą nie spokrewnionym i nie będących w związku małżeńskim. Osoba taka jest wtedy współkredytobiorcą.

ubezpieczenia - mieszkania, nieruchomości

POK - Punkt obsługi klienta lub punkt obsługi funduszu - Jednostka organizacyjna dystrybutora uprawniona w szczególności do przyjmowania zleceń nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu oraz przyjmowania środków pieniężnych na rzecz funduszy.

Ceny mieszkań i kredyty

Średnie wartości kredytów na zakup nieruchomości w II kwartale br. wynosiła 204 tys. zł, a w obcej walucie około 350 tys. zł. Polacy decydują się na kredyt średnio na 30 lat. W Polsce jest 1,3 mln kredytów mieszkaniowych o wartość około 219 mld zł. Polacy najchętniej zaciągają kredyty w rodzimej walucie gdzie kredyty w złotówkach stanowią 66,7% wszystkich podpisywanych umów kredytowych. Rośnie również liczba kredytów udzielanych w euro. Przerosła nawet najpopularniejsze w ostatnich latach zobowiązania we frankach szwajcarskich. Natomiast w trzecim kwartale br. kredyty w euro stanowiły jedynie 10,38% wszystkich udzielonych pożyczek mieszkaniowych, a w frankach tylko 9,4%.

Ceny mieszkań stabilizują się, a Polacy chętniej biorą kredyty mieszkaniowe, jeżeli nie przybędzie nowych inwestycji mieszkaniowych, to ceny po kilku miesiącach spadków znów mogą pójść w górę, jednak nie ma podstaw do gwałtownych zmian cen, ponieważ liczba oddanych do użytku w tym roku mieszkań nie różni się zbytnio od przekazanych do użytkowania w zeszłym. Niepokojącym sygnałem może jednak być za to zmniejszenie liczby nowych inwestycji.

działki konin, koło nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Etykieta CE - Dołączane do wyrobu budowlanego potwierdzenie pochodzenia i właściwości materiału. Powinna zawierać m.in. znak CE, nazwę producenta, numer certyfikatu CE, nazwę wyrobu i jego podstawowe właściwości. Powinna być czytelna, przymocowana w widocznym miejscu w sposób trwały.

prawo: wynajem nieruchomości

Świadectwo energetyczne - Poza nowo wybudowanymi obiektami świadectwa energetyczne muszą być sporządzane także dla budynków starych, które są już użytkowane, a które są wprowadzane do obrotu, czyli np. wynajmowane lub sprzedawane. Obowiązek posiadania certyfikatów energetycznych nie oznacza jednak, że nie jest możliwa sprzedaż lub wynajęcie lokalu, bez świadectwa energetycznego. Nowelizacja prawa budowlanego nie wprowadza bowiem żadnych sankcji za brak świadectwa, jak np. kara grzywny czy nieważność umowy sprzedaży nieruchomości. Nowelizacja nie stanowi także, że bez tego dokumentu notariusz nie może sporządzić aktu notarialnego. W praktyce zatem to kupujący mieszkanie lub dom albo wynajmujący dany lokal decyduje o tym, czy przy tego typu transakcji lokalu już używanego konieczne jest świadectwo energetyczne. Jeżeli nabywca lub najemca zażąda przedstawienia świadectwa, to zbywca lub wynajmujący ma obowiązek jego posiadania. Jeżeli jednak nabywca lub najemca takiego żądania nie zgłosi, to sprzedaż lub wynajęcie mieszkania czy innego lokalu, np. użytkowego, możliwa jest bez świadectwa.

Budowa - jako realizacja obiektu budowlanego jest tylko jednym z kilku etapów inwestycji budowlanej (procesu budowlanego). Aby mogło nastąpić rozpoczęcie tego etapu muszą być spełnione wymogi określone w Prawie budowlanym, a w szczególności musi zostać opracowany projekt i inwestor musi uzyskać decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia inwestycji budowlanej do starosty. Pozwolenie na budowę wydawane jest przez starostę. Może być ono wydane jedynie wówczas, gdy zaprojektowany budynek jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. Jeżeli takiego planu nie ma, to zaprojektowany budynek musi być zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która jest wydawana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

mieszkanie w ubezpieczeniach

powódź - zalanie terenów wskutek:

  • podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
  • opadu,
  • spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych,
  • podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka).

finanse: mieszkanie, dom

Ubezpieczenie pomostowe - Ubezpieczenie pomostowe jest to ubezpieczenie zawierane na okres od udzielenia kredytu do momentu uprawomocnienia się wpisu hipoteki na rzecz banku w księdze wieczystej. Koszt ubezpieczenia jest przeważnie wliczony do raty kredytu i płacony miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie. Koszt ubezpieczenia naliczany jest w większości banków jako procent od wartości kredytu (zazwyczaj od 0,02-0,1 wartości kredytu miesięcznie).

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana