Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, wycena nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy, nieruchomości w budownictwie

Reakcja na ogień - Jest podstawą do podzielenia wyrobów budowlanych na palne i niepalne. Palne z kolei dzieli się na niezapalne, trudnozapalne i łatwozapalne. Do wyrobów niepalnych, bez konieczności potwierdzenia tego badaniami, zalicza się aluminium i jego stopy, ołów, gipsy i tynki na bazie gipsu oraz zaprawy z nieorganicznymi czynnikami wiążącymi. Niezapalnymi są też wyroby wykonane z co najmniej dwóch wyżej wymienionych, chyba że ilość substancji organicznych przewyższa 0,1% masy lub objętości produktu. Do palnych zalicza się produkty pochodzenia organicznego, tworzywa sztuczne itp.

finanse: mieszkania

Polecenie Zapłaty - to forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela. Polecenie zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domy

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Obiekt budowlany tymczasowy - to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Kubatura - to mierzona w [m3] powierzchnia pomieszczenia liczona po wewnętrznym obrysie, pomnożona przez wysokość pomieszczenia liczoną od podłogi do spodu stropu czy stropodachu. Metoda obliczeniowa jest analogiczna dla każdego pomieszczenia w budynku. Kubatura budynku to suma kubatur pomieszczeń, które się w nim znajdują.

prawo: domy, mieszkania

Umowa najmu - jeśli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów określonych w umowie, a jeśli strony nie określiły tych terminów - z zachowaniem terminów ustawowych. Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące: gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie - na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu - na trzy dni naprzód, gdy najem jest dzienny - na jeden dzień naprzód.

Księgi wieczyste - są szczególnego rodzaju urzędowymi rejestrami publicznymi. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zgodnie ze swoją nazwą, są one księgami w powszechnym tego słowa znaczeniu, jednak mogą być prowadzone również przy zastosowaniu systemu informatycznego opartego na programie komputerowym.

domy nieruchomości w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie domu / mieszkania - wymagane dokumenty potrzebne do zawarcia ubezpieczenia to między innymi: odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem, w przypadku braku księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości, w przypadku działki wypis z rejestru gruntów, notarialny akt własności dla nieruchomości, umowa najmu dla nieruchomości lub sprzętu, opinia rzeczoznawcy dla nieruchomości lub przedmiotów wartościowych, faktury potwierdzające wartość ubezpieczanych elementów stałych i mienia ruchomego.

finanse: kupno nieruchomości

Wakacje kredytowe - wakacje kredytowe to przerwa w spłacie kredytu polegająca na odłożeniu w czasie spłaty raty na kolejne okresy płatności. Przez ustalony czas raty nie są spłacane, ale oprocentowanie jest cały czas naliczane, co oznacza, że raty kredytu po wakacjach będą wyższe niż dotychczasowe lub okres spłaty kredytu zostanie odpowiednio wydłużony.

Kredyt hipoteczny - wkład własny - Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego dla kredytów w PLN, a niektóre finansują ponad 100% wartości nieruchomości (np. z przeznaczeniem na remont czy wykończenie). Minimalna wysokość wkładu własnego jest ustalana w zależności od waluty, w której brany jest kredyt, okresu kredytowania oraz oferty danego banku. Wkładem własnym mogą być: działka budowlana, na której ma być prowadzona inwestycja; zaliczki wpłacone na poczet ceny nabycia nieruchomości lub wykonania robót budowlanych, oszczędności zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej, lokaty bankowe lub inne środki zgromadzone na rachunkach bankowych.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana