Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, nieruchomości działki - wycena

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy w budownictwie

Wilgoć technologiczna - Tak określa się wilgoć budowlaną zalegającą w świeżo położonych murach, wylewkach, tynkach, itp. Jej obecność jest naturalna z uwagi na zawartość wody użytej do sporządzenia zapraw i mieszanek, z których powstają wykończenia ścian i podłóg.

finanse: nieruchomości

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domy

domy jednorodzinne w budownictwie

YTONG YF - Prefabrykat nadproża zespolonego, stanowiący podstawę do wykonania w pełni nośnego nadproża. Do uzyskania w pełni nośnego nadproża, na ułożonej belce YTONG YF należy wymurować warstwę bloczków YTONG z wypełnieniem spoin pionowych zaprawą. Belki YTONG YF wykonane są ze zbrojonego betonu komórkowego.

Ściana fundamentowa - Konstrukcyjny element budynku przenoszący obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy i stropy fundamentowe. Ściana fundamentowa częściowo lub w całości jest zagłębiona w gruncie. Jest niezbędna do wzmocnienia budowli.

prawo: lokale

Prawo budowlane - W procesie budowlanym uczestniczy inwestor (odpowiada za zorganizowanie procesu budowy), inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant (odpowiada za projekt budowlany i jego zgodność z wymogami przepisów oraz warunkami technicznymi) oraz kierownik budowy (odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, prowadzenie budowy zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie dokumentacji budowy) lub kierownik robót.

Decyzja o warunkach zabudowy - jest to rodzaj decyzji administracyjnej, określającej warunki zabudowy dla terenu, dla którego nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wydaje ją - na wniosek inwestora - wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a dla terenów zamkniętych (m.in. ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa) - wojewoda. Decyzję o warunkach zabudowy można uzyskać, jeśli:

  • co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy (chodzi m.in. o gabaryty i formę architektoniczną obiektów budowlanych, linie zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu),
  • teren ma dostęp do drogi publicznej,
  • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem,
  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Organ, który wydał decyzję, jest zobowiązany - za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana - do jej przeniesienia na rzecz innej osoby, jeśli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w decyzji.

domy jednorodzinne w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie domu letniskowego - Dom letniskowy można ubezpieczyć jako budynek łącznie z jego instalacjami, elementami konstrukcyjnymi i wykończeniowymi oraz znajdujące się w nim: meble, odzież, urządzenia i przedmioty gospodarstwa domowego, sprzęt sportowy, turystyczny. Także budynki gospodarcze i garaże położone na terenie działki obok domu letniskowego, a także znajdujący się w nich dobytek: typowe dla działkowiczów narzędzia i urządzenia do uprawy działki. Ubezpieczenie zawiera się standardowo na okres jednego roku.

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Wakacje kredytowe - wakacje kredytowe to przerwa w spłacie kredytu polegająca na odłożeniu w czasie spłaty raty na kolejne okresy płatności. Przez ustalony czas raty nie są spłacane, ale oprocentowanie jest cały czas naliczane, co oznacza, że raty kredytu po wakacjach będą wyższe niż dotychczasowe lub okres spłaty kredytu zostanie odpowiednio wydłużony.

Zmienna stopa procentowa - oprocentowanie kredytu, które może zmienić sie w czasie - suma stopy referencyjnej (np. zmieniający się WIBOR czy LIBOR) oraz marży banku.

Nieruchomości w Słupcy © 2019

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana