Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, słupca nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania, nieruchomości w budownictwie

Murłata - element więźby dachowej (najczęściej drewniana pozioma belka), za pomocą którego więźba przymocowana jest do budynku, stanowi bezpośrednie oparcie dla krokwi, najczęściej mocowana do wieńca za pomocą specjalnych kotew.

finanse: sprzedaż działki

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

Wyszukiwarka

szukana fraza: domy

mieszkanie w budownictwie

Deklaracja zgodności - Dokument - oświadczenie wystawiane przez producenta wyrobu, gwarantujące że dany produkt jest zgodny z wymaganiami nakładanymi przez prawo - normą zharmonizowaną PN-EN, polską normą PN-B lub aprobatą techniczną.

prawo i działki, nieruchomości

Samowola budowlana - W stosunku do budynku lub jego części, który jest w budowie lub został już wybudowany bez wymaganego pozwolenia na budowę (samowola budowlana), powinna być wydana decyzja o jego rozbiórce. Możliwa jest jednak legalizacja takiej budowy, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków. Musi ona być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a zwłaszcza z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a gdy go brak - z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Poza tym budowa nie może naruszać przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem. Jeśli oba te warunki są spełnione, zostanie wydane postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych z wyznaczonym terminem na dostarczenie dokumentów (takich, jak przy wniosku na pozwolenie budowlane i zaświadczenie o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Ich dostarczenie będzie traktowane jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i umożliwi kontynuowanie prac. To jednak nie wystarczy. Przed wydaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniem pozwolenia na wznowienie robót trzeba jeszcze wnieść opłatę legalizacyjną. Niewniesienie jej będzie równoznaczne z nakazem rozbiórki, i to nawet wtedy, gdy spełnione są wszystkie inne wymogi stawiane przez prawo budowlane. Opłatę legalizacyjną oblicza się według następującego wzoru: 50 x 500 zł x współczynnik kategorii obiektu (k) x współczynnik wielkości obiektu (w). Współczynniki (k) i (w) określono w załączniku do prawa budowlanego.

Budowa - realizowana jest na zlecenie inwestora (lub przez samego inwestora), który zobowiązany jest do zorganizowania procesu budowy, w tym między innymi do zapewnienia wykonywania i nadzoru nad wykonywaniem czynności związanych z realizacją budowy oraz nad prowadzonymi robotami, przez osoby uprawnione do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w wymaganym zakresie i specjalności - projektanta, kierownika budowy i ewentualnie kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku budów, dla których jest wymagane w przepisach prawa ustanowienie inspektora).

mieszkania, domy w ubezpieczeniach

pomieszczenia gospodarcze poza jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym - piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze poza ubezpieczonym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, znajdujące sie w budynkach na terenie posesji, na której stoi ubezpieczony jednorodzinny budynek mieszkalny.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

Kredyt denominowany - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach, którego wysokość raty podawana jest w walucie obcej, a przeliczana na PLN w dniu wypłaty (gdy bank wypłaca środki kredytu) lub spłaty raty (gdy spłacana jest rata kredytu przez kredytobiorcę).

Nieruchomości w Słupcy © 2019

Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana