Ceny mieszkań i kredyty. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Nieruchomości w Słupcy

biuro nieruchomości konin, słupca nieruchomości

nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

mieszkania w budownictwie

Wilgoć technologiczna - Tak określa się wilgoć budowlaną zalegającą w świeżo położonych murach, wylewkach, tynkach, itp. Jej obecność jest naturalna z uwagi na zawartość wody użytej do sporządzenia zapraw i mieszanek, z których powstają wykończenia ścian i podłóg.

finanse: sprzedaż mieszkania, domu

Deficyt budżetowy - różnica pomiędzy przychodami a wydatkami skarbu państwa oraz jednostek z niego finansowanych. Zgodnie z zaleceniem UE (traktat z Maastricht) roczny, deficyt powinien wynieść maksimum 3 proc PKB. Według danych Eurostatu w roku 2010 polski deficyt osiągnął poziom 7,1 proc PKB.

Wyszukiwarka

szukana fraza: nieruchomo��ci

dom jednorodzinny w budownictwie

Wilgotność powietrza - Poziom pary wodnej w powietrzu. Im wyższa temperatura w powietrzu, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować. Miarą wilgotności powietrza jest ilość pary wodnej [g] występująca w jednostce objętości powietrza [m3].

Nieruchomość - to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

prawo i domy, mieszkania

Hipoteka - powstaje z chwilą wpisu do księgi wieczystej, ale obciąża nieruchomość z mocą wsteczną od chwili złożenia wniosku o jego dokonanie.

Księgi wieczyste - są jawne, nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Stąd też każdy może przeglądać księgi wieczyste, ale w obecności pracownika sądu. Domniemywa się, że wpisy w księdze są zgodne z rzeczywistym stanem prawnym, tzn. że stan prawny nieruchomości jest tylko taki, jaki wynika z księgi wieczystej. Rękojmię wiary publicznej wyłącza zła wiara osoby trzeciej, co oznacza, że nie chroni ona osoby, która wie lub z łatwością mogła się dowiedzieć, że treść księgi jest niezgodna z rzeczywistym stanem prawnym.

działka w ubezpieczeniach

nakłady adaptacyjne - koszty adaptacyjnych robót budowlanych i wykończenia wnętrz poniesione przez Ubezpieczonego na dostosowanie najmowanych przez niego pomieszczeń lub budynków do rodzaju prowadzonej działalności.

lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

finanse: kupno mieszkania

Ocena zdolności kredytowej klienta - Analiza ma wykazać, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zadłużenie. Chodzi o zbadanie, czy dochody wnioskującego o kredyt są wystarczające, by pokrył koszty związane z utrzymaniem rodziny oraz regularną spłatę rat. Dlatego też przy analizie banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu kredytobiorcy, ale i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, koszty utrzymania mieszkania i samochodu oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, czy alimenty). Po przeprowadzeniu analizy, bank wyda decyzję, która jeśli jest pozytywna oznacza zgodę na udzielenie kredytu albo w przypadku odmownym zaproponuje zmianę wysokości i okresu kredytowania.

Kredyt hipoteczny - zabezpieczenie - Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego może być wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości już posiadanej lub właśnie nabywanej - jest to najczęściej stosowane zabezpieczenie. Ponadto, jako formy zabezpieczenia występują także: cesja na rzeczach ruchomych, cesja praw z ubezpieczenia na życie kredytobiorcy bądź kredytobiorców, weksle, zabezpieczenia przejściowe do momentu ustanowienia hipoteki najczęściej w postaci ubezpieczenia. Niektóre banki korzystają także z cesji praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

Nieruchomości w Słupcy © 2018

Jak szybciej sprzedać lub wynająć nieruchomość. Klasa energetyczna a ceny nieruchomości. Ceny mieszkań i kredyty. Właściciel nieruchomości z nie spłacanym kredytem. nieruchomości słupca, mieszkania słupca, domy, działki, grunty, lokale, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana